PRAVIDLÁ MARKETINGOVEJ SÚŤAŽE

"Mercedes na rok zadarmo"

(ďalej len „súťaž“)

I. Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Nanolab shop, spol. s ro IČO: 08943401, so sídlom Trnkova 137, 628 00 Brno (ďalej len „usporiadateľ“).

II. Oprávnené osoby

 1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s doručovacou, ktorá v deň splnenia podmienky podľa bodu IV., ods. 1, písm. a) dosiahne vek minimálne 18 rokov (ďalej len „oprávnená osoba“).
 2. Súťaže sa však nemôžu platne zúčastniť zamestnanci usporiadateľa a ich osoby blízke (v zmysle §22 ods. 1 zák. č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v platnom znení), aj keby ich inak bolo podľa bodu II. ods. 1 možno považovať za oprávnenú osobu. V prípade, že by sa účastník súťaže stal osobou podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek v priebehu trvania súťaže, jeho právo na účasť v súťaži ďalej zaniká a je naďalej vylúčený tak z účasti na súťaži, ako aj z možnosti výhry v súťaži i jej čerpania.

III. Doba a miesto konania súťaže

 1. Súťaž prebieha v dobe od 00.01 hod. dňa 10.7.2021, do 23.59 hod. dňa 16.1.2022 (ďalej len „doba súťaže“).
 2. Miestom konania súťaže sú stránky usporiadateľa na adrese www.nanolab.cz | www.nanolab.sk | www.nanolab.life | www.drluft.de ďalej len „súťažná stránka“), v rámci ktorých je možné zakúpiť tovar podľa podmienok súťaže a splniť tak jednu z podmienok účasti v súťaži podľa bodu IV.

 

IV. Podmienky účasti

 1. Účastníkom súťaže sa stáva oprávnená osoba, ktorá splní všetky nasledujúce podmienky:
 1. v dobe súťaže zakúpi tovar prostredníctvom súťažnej stránky www.nanolab.cz | www.nanolab.sk | www.nanolab.life | www.drluft.de (ďalej len „súťažný tovar“),
 2. objednaný súťažný tovar riadne a včas uhradí podľa podmienok úhrady zvolených v rámci objednávky tovaru na súťažnej stránke; ak bude objednaný tovar na dobierku, považuje sa za úhradu okamih úhrady subjektu zvolenému zo strany kupujúceho pre doručenie súťažného tovaru v rámci takého doručenia,
 3. uchová si faktúru na cenu súťažného tovaru vystavenú po objednaní súťažného tovaru, ktorá bude vystavená na jeho meno a priezvisko uvedené v objednávke súťažného tovaru v rámci súťažnej stránky, a ktorá bude zaslaná na jeho e-mailovú adresu uvedenú v objednávke súťažného tovaru v rámci súťažnej stránky ,
 4. v rámci objednávky súťažného tovaru prostredníctvom súťažnej stránky udelí svoj súhlas:
 1. (i)s pravidlami súťaže, a
 2. (ii) so spracovaním svojich osobných údajov podľa pravidiel usporiadateľa.
 1. Oprávnená osoba spĺňajúca podmienky podľa ods. 1 je na účely týchto pravidiel označovaná tiež len ako „účastník“.
 2. Každý súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť iba jedenkrát, tj jedným nákupom. V prípade viacerých nákupov, pri ktorých by došlo k splneniu podmienok účasti v súťaži, sa pre účasť v súťaži započítava iba prvý nákup, pri ktorom došlo k splneniu podmienok účasti v súťaži.

V. Čo určí výherca

 1. Po uplynutí doby súťaže vylosuje organizátor zo všetkých účastníkov spĺňajúcich podmienky účasti v súťaži jedného výhercu a dvoch náhradníkov.
 2. Žrebovanie prebehne neverejne 17.1.2022 spôsobom, pričom výherca bude vyhlásený na súťažnej stránke a zároveň bude vyrozumený usporiadateľom prostredníctvom e-mailu, ktorý účastník uviedol v rámci svojho súťažného nákupu, ktorý založil jeho účasť v súťaži.
 3. Oslovený výherca je okrem iného povinný:
 1. preukázať sa dokladom totožnosti, z ktorého bude vyplývať, že ide o osobu zhodnú s účastníkom, ktorý bol vyžrebovaný, a
 2. predložiť aspoň kópiu faktúry vystavenej na jeho meno a priezvisko zodpovedajúce podmienkam podľa bodu IV., ods. 1, písm. c).
 1. Pokiaľ by sa výherca nedostavil k prevzatiu výhry v dobe určenej v e-maile zaslanom mu usporiadateľom podľa bodu V., ods. 2 alebo by pri takomto dostavení nesplnil podmienky podľa bodu V., ods. 3, písm. a) ab), zaniká právo daného účastníka na účasť v súťaži a tento je naďalej vylúčený tak z účasti v súťaži, ako aj z možnosti výhry v súťaži i jej čerpania. Potom bude rovnakým spôsobom kontaktovaný e-mailom prvý vyžrebovaný náhradník.
 2. Ak by sa prvý náhradník nedostavil k prevzatiu výhry v dobe určenej v e-maile zaslanom mu usporiadateľom obdobne podľa bodu V., ods. 2 alebo by pri takomto dostavení nesplnil podmienky podľa bodu V., ods. 3, písm. a) ab), zaniká právo daného účastníka na účasť v súťaži a tento je naďalej vylúčený tak z účasti v súťaži, ako aj z možnosti výhry v súťaži i jej čerpania. Potom bude kontaktovaný druhý vyžrebovaný náhradník.
 3. Pokiaľ by sa ani druhý náhradník nedostavil k prevzatiu výhry v dobe určenej v e-maile zaslanom mu usporiadateľom obdobne podľa bodu V., ods. 2 alebo by pri takomto dostavení nesplnil podmienky podľa bodu V., ods. 3, písm. a) ab), zaniká právo daného účastníka na účasť v súťaži a tento je naďalej vylúčený tak z účasti, ako aj z možnosti výhry v súťaži i jej čerpania. V takom prípade je potom súťaž uzavretá a výhra nebude udelená.

VI. Výhra a odovzdanie

 1. Možnosť bezplatného užívania osobného automobilu usporiadateľa zn. Mercedes triedy A. (ďalej len ako „auto“) po dobu odo dňa, keď si výherca osobne prevezme vozidlo od usporiadateľa na užívanie, do 31.12.2022 (ďalej len ako „doba užívania“).
 2. Výhra a bezplatné používanie vozidla nezahŕňa pohonné hmoty a ich čerpanie na prevádzku vozidla, ktoré je povinný si pri užívaní vozidla hradiť výhercu ako užívateľ.
 3. Podmienkou odovzdania vozidla, ako výhry, je okrem iného:
 1. uzavretie zmluvy o výpožičke vozidla s usporiadateľom, a to výhradne podľa podmienok stanovených usporiadateľom,
 2. súhlas so zapísaním výhercu ako prevádzkovateľa vozňa do technického preukazu vozňa a vykonanie takého zápisu výhercu ako prevádzkovateľa vozňa do technického preukazu vozňa príslušným orgánom štátnej správy.
 1. Pokiaľ by najneskôr do 1 mesiaca od upovedomenia daného účastníka o výhre neuzavrel taký účastník zmluvu o výpožičke vozidla s usporiadateľom podľa bodu VI., ods. 3, písm. a), alebo by v tej istej lehote neudelil súhlas so zápisom svojej osoby ako prevádzkovateľa vozidla do technického preukazu vozidla podľa bodu VI., ods. 3, písm. b) alebo by v takej lehote daný zápis nebolo možné vykonať, je usporiadateľ oprávnený bez ďalšieho rozhodnúť o zrušení výhry takého účastníka; takýmto rozhodnutím zaniká právo daného účastníka na účasť v súťaži a tento je naďalej vylúčený tak z účasti, ako aj z možnosti výhry v súťaži i jej čerpania. Usporiadateľ je v takom prípade oprávnený osloviť skôr vyžrebovaných náhradníkov v poradí, v ktorom boli vyžrebovaní, u ktorých sa ďalej bude postupovať obdobne ako u pôvodného výhercu podľa týchto pravidiel.

VII. Obrazové záznamy

 1. Účasťou v súťaži výherca súhlasí ako so spracovaním svojich osobných údajov podľa pravidiel usporiadateľa, tak s použitím svojej podobizne na videozázname či fotografiách z vyhlásenia súťaže a odovzdania výhry, pričom usporiadateľ je takýto záznam podobizne príslušného účastníka oprávnený užiť a zverejniť, a to napr. na webových stránkach usporiadateľa, facebookovom a instagramovom profile usporiadateľa, propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa, v tlači či TV. Účastník súťaže poskytuje svojou účasťou v súťaži tento súhlas usporiadateľovi na dobu 5 rokov od ukončenia súťaže.
 2. Pokiaľ by však ktorýkoľvek účastník odmietol vyhotovenie obrazových záznamov s jeho podobizňou z vyhlásenia súťaže a odovzdania výhry, je usporiadateľ oprávnený bez ďalšieho rozhodnúť o zrušení výhry takého účastníka; takýmto rozhodnutím zaniká právo daného účastníka na účasť v súťaži a tento je naďalej vylúčený tak z účasti, ako aj z možnosti výhry v súťaži i jej čerpania.

VIII. Ďalšie podmienky súťaže

 1. Usporiadateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek účastníka zo súťaže v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá alebo bol z tejto činnosti dôvodne podozrivý, v rámci súťaže uviedol nepravdivé údaje, alebo by poškodzoval dobré meno usporiadateľa súťaže, a to všetko bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla účastníkovi vzniknúť.
 2. Prípadné námietky s priebehom súťaže je možné doručiť písomne na poštovú adresu usporiadateľa uvedenú v týchto pravidlách, a to najneskôr do 24 hodín od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy. Rozhodnutie usporiadateľa o námietke je konečné.
 3. Vyobrazenie výhry na komunikačných materiáloch súťaže (letáky, plagáty, webové stránky a pod.) nemusí zodpovedať skutočnej podobe výhry.
 4. Výhra v súťaži nebude odovzdaná a nárok na ňu takého konkrétneho účastníka súťaže zaniká v prípade, že usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie akéhokoľvek podvodného alebo nekalého konania zo strany účastníka súťaže či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi súťaže k uplatneniu nároku na výhru .
 5. Výmena výhry za iné plnenie na základe priania výhercu nie je možná.
 6. Výhra nie je právne vymáhateľná.
 7. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť stanovenú výhru výhrou, ktorá bude obdobná alebo porovnateľná s výhrou uvedenou v týchto pravidlách.
 8. Výhry do súťaže poskytuje usporiadateľ.
 9. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené v súvislosti s uplatnením a užívaním výhry.
 10. Výhercom nevzniká právo výhru u usporiadateľa reklamovať.
 11. Usporiadateľ má právo v prípade pochybností požiadať o preukázanie osobných údajov účastníka súťaže (napr. splnenie podmienky veku) osobným dokladom účastníka súťaže.
 12. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo jednostranne a bez náhrady zmeniť pravidlá súťaže v priebehu jej trvania alebo aj túto súťaž bez náhrady v priebehu jej trvania zrušiť. Úplné aktuálne pravidlá potom vždy budú k nájdeniu na webovej stránke www.nanolab.cz | www.nanolab.sk | www.nanolab.life | www.drluft.de
 13. Usporiadateľ súťaže je oprávnený kontrolovať splnenie všetkých podmienok pre účasť v súťaži av prípade sporu posúdiť as konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke so súťažou spojenou.

V Brne dňa 1.7.2021