Všeobecné obchodné a dodacie podmienky spoločnosti

Nanolab shop, spol. s ro, IČO: 089 43 401, so sídlom Trnkova 3052/137, Líšeň, 628 00 Brno

Obchodné a reklamačné podmienky internetového obchodu
www.nanolab.cz | www.nanolab.sk | www.nanolab.life | www.drluft.de

prevádzkovateľa:
Nanolab shop, spol. s ro, IČO: 089 43 401, so sídlom Trnkova 3052/137, Líšeň, 628 00 Brno

 

1. Vymedzenie pojmov

 1. "Obchodom" sa pre účely týchto obchodných a reklamačných podmienok rozumie internetový obchod www.nanolab.cz, ktorý je prevádzkovaný prevádzkovateľom - Nanolab shop, spol. s ro, IČO: 08943401, so sídlom Trnkova 3052/137, Líšeň, 628 00 Brno (sídlo prevádzkovateľa nie je výdajnom miestom ani kamenným obchodom).
 2. "Poskytovateľom" sa ďalej rozumie prevádzkovateľ Obchodu. Poskytovateľ je riadne zapísaný a registrovaný u Živnostenského úradu Blansko, ktorý je na príslušnom úseku svojej pôsobnosti kontrolným orgánom voči Poskytovateľovi a Obchodu.
 3. "Službou" znamená Služby alebo Tovar ponúkaný Poskytovateľom v Obchodu.
 4. "Zákazníkom" sa rozumie užívateľ Obchodu, ktorý má záujem o obstaranie konkrétnej Služby alebo Tovar.
 5. "Spotrebiteľom", sa rozumie každý človek, ktorý s Poskytovateľom uzatvára obchod prostredníctvom Obchodu mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania.
 6. "Objednávkou" znamená vyplnený objednávkový formulár určený pre konkrétnu Službu alebo Tovar v rámci objednávkového elektronického systému Obchodu.
 7. Skratkou "OZ" znamená zák. č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení.

2. Objednanie a nákup Služby alebo Tovar

 1. Zákazník je oprávnený objednať prostredníctvom Obchodu a jeho elektronického objednávkového systému konkrétnej Službu alebo Tovar, o ktorej obstaranie má záujem. Vyplnením registračného formulára Obchodu, registráciou v Obchodu, vyplnením ktoréhokoľvek objednávkového formulára v rámci Obchodu alebo odoslaním ktorejkoľvek Objednávky v rámci Obchodu prejavuje vždy Zákazník zároveň súhlas s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami a tiež so spracovaním jeho osobných údajov uvedených v Objednávke (viz. Čl. XII - Ochrana osobných údajov).
 2. Samotné uverejnenie a ponúkanie Služby alebo Tovar alebo Tovar Poskytovateľom v Obchodu nie ešte návrhom na uzavretie zmluvy ohľadne danej Služby alebo Tovar alebo Tovar zo strany Poskytovateľa, ale iba informačným zverejnením dodávateľských možností Poskytovateľa. Pre prezentáciu Služby alebo Tovar alebo Tovar prostredníctvom Obchodu a tiež pre prezentáciu možnosti jej obstarania sa teda neuplatňuje §1732 ods. 2 OZ, pričom takáto prezentácia Služby alebo Tovar alebo Tovar v Obchodu nie je právne účinným návrhom Poskytovateľa na uzatvorenie zmluvy k takejto Službe.
 3. Za návrh na uzavretie zmluvy zo strany Zákazníka prostredníctvom Obchodu ohľadom konkrétnej Služby alebo Tovar je považované vždy ešte len doručenie Objednávky Zákazníka k danej Službe alebo Tovar Poskytovateľovi.
 4. Odoslaním Objednávky prejavuje vždy Zákazník zároveň súhlas s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami a záväzne si objednáva Službu alebo Tovar uvedenú v Objednávke.
 5. Samotné potvrdenie o doručení objednávky zo strany Poskytovateľa sa nepovažuje za akceptáciu Objednávky Zákazníka.
 6. Až potvrdením o akceptácii Objednávky (či už urobeným v potvrdení o doručení Objednávky alebo samostatne) zo strany Poskytovateľa dochádza k prijatiu návrhu na uzavretie zmluvy Poskytovateľom sa Zákazníkom ohľadom konkrétnej Služby alebo Tovar alebo Tovar uvedený v Objednávke a až okamžikom takého potvrdenia o akceptácii Objednávky teda dochádza medzi Zákazníkom a Poskytovateľom k uzavretiu zmluvy ku konkrétnej objednaný Službe alebo Tovar.
 7. Obsah ktorejkoľvek zmluvy podľa ods. 6 je potom vždy daný obsahom prijatého návrhu (Objednávky) Zákazníka, teda ako Služby alebo Tovar alebo Tovar, tak aj jeho cena, spôsob dodania a ďalšie podmienky dohodnuté v rámci takto prijatého návrhu, pričom ostatné zmluvné náležitosti takejto zmluvy neuvedené v Objednávke sú definované týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami.
 8. Zákazník, ktorý je Spotrebiteľom, výslovne súhlasí, aby v prípade, že predmetom jeho objednanie bude poskytnutie Služby alebo Tovar, bola táto Služba alebo Tovar dodáva alebo sa začalo s jej plnením už po uzatvorení zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa §1829 OZ . Zákazník, ktorý je Spotrebiteľom, berie na vedomie, že v takom prípade nemá po splnení zmluvy právo na odstúpenie od zmluvy podľa §1829 OZ. Zmluva kúpna, o dielo, prípadne iné zmluvy podľa občianskeho zákonníka, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ, resp. Predávajúci.

3. Realizácia Objednávky

 1. Na vykonanie riadnej Objednávky je Zákazník povinný vyplniť všetky povinné údaje v objednávkovom elektronickom systéme Obchodu.
 2. Doručená Objednávka Zákazníka sa považuje za neprijatú a odmietnutú zo strany Poskytovateľa i vtedy, ak Poskytovateľ upovedomí Zákazníka, že Objednávku neprijíma či odmieta, alebo v prípade, že Poskytovateľ nepotvrdí Zákazníkovi akceptácii Objednávky podľa čl. II ods. 6 bez zbytočného odkladu.
 3. Ak je objednanú Službu možno dodať, avšak v medziobdobí došlo k zmene podmienok dodávky danej Služby alebo Tovar alebo Tovar (Službu je možné dodať v inej cene, rozsahu či prevedenie), je Poskytovateľ oprávnený vyrozumieť o tejto skutočnosti Zákazníka so žiadosťou o vyjadrenie, či má zákazník záujem o Službu za takto zmenených podmienok, a zároveň s poskytnutím lehoty na takéto vyjadrenie.
 4. Ak sa Zákazník vyjadrí Poskytovateľovi podľa ods. 3 v lehote určenej Poskytovateľom, že má záujem o Službu aj za zmenených podmienok, považuje sa toto oznámenie za novú Objednávku a ďalej sa postupuje ako pri novej Objednávky.
 5. Ak sa Zákazník nevyjadrí podľa ods. 3 v lehote určenej Poskytovateľom, že má záujem o Službu alebo Tovar aj za zmenených podmienok, považuje sa márne uplynutí takej lehoty za zrušenie Objednávky Zákazníkom.

4. Užívateľský účet

 1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
 2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.
 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.
 5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 36 měsícl nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
 6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

5. Preprava a dodanie tovaru

 1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
 3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
 5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

6. Informácie Zákazníka

 1. Poskytovateľ zároveň týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami poskytuje Zákazníkovi informácie, ktoré sú potrebné na uzavretie zmluvy a adekvátne informovaní Zákazníka o realizácii konkrétneho obchodu.
 2. Identifikačné údaje Poskytovateľa sú uvedené v čl. I ods. 2 týchto obchodných a reklamačných podmienok.
 3. Názov, hlavná charakteristika Služby alebo Tovar a jej cena je vždy uvedená v špecifikácii Služby alebo Tovar v príslušnej sekcii Obchodu, pričom tým, že Zákazník takejto Služby alebo Tovar urobí Objednávku, dáva najavo, že sa už v predstihu s popisom danej Služby alebo Tovar aj jej cenou zoznámil.
 4. Cena Služby alebo Tovar v rámci Obchodu je uvedená s DPH a bez ďalších poplatkov, ak nie je uvedené inak.
 5. Zákazník je povinný uhradiť cenu Služby alebo Tovar s daňou príslušnou k danej Službe či zmluve.
 6. V rámci Objednávky a pred jej odoslaním bude vždy zároveň Zákazníkovi zobrazená a uvedená aj cena po pripočítaní príslušných daní (DPH) a po pripočítaní ďalších poplatkov a nákladov (napr. Poplatok za ekologickú likvidáciu podľa zák. Č. 185/2001 Zb. O odpadoch , v platnom znení, náklady za dodanie a dopravu, a pod.).
 7. Poskytovateľ neúčtuje Zákazníkom žiadne náklady vznikajúce použitím komunikačných prostriedkov na diaľku a také náklady na svojej strane nesie Zákazník sám.
 8. Ak doba platnosti ponuky Služby alebo Tovar v Obchode nie je uvedená, má sa za to, že ponuka Služby alebo Tovar platí do odvolania či do vyčerpania zásob.
 9. Každá uzavretá zmluva v rámci obchodu je ďalej Poskytovateľom archivovaná v rámci jeho obchodnej a účtovnej evidencie a na požiadanie Klienta môže byť tomuto následne sprístupnená po uhradení manipulačných nákladov na také sprístupnenie.
 10. Kroky vedúce k uzavretiu zmluvy v rámci Obchodu všeobecne opisuje týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami.
 11. Zmluva prostredníctvom Obchodu môže byť uzatvorená v českom alebo i slovenskom jazyku.

7. Poskytnutie Služby alebo Tovar

 1. Služba alebo Tovar alebo tovaru sa považuje za poskytnutú jej vykonaním alebo dodaním Tovaru.

8. Platobné podmienky

 1. U Služby alebo Tovar hradené vopred formou bezhotovostného prevodu vystaví Poskytovateľ Zákazníkovi po akceptácii Objednávky zálohovú faktúru alebo Výzvu k platbe na plnú výšku ceny Služby alebo Tovar vrátane príslušných poplatkov a nákladov, ktorú Zákazníkovi odošle písomne na adresu Zákazníka alebo v elektronickej podobe na email uvedený Zákazníkom v objednávke.
 2. Po obdržaní zálohovej faktúry podľa ods. 1 je Zákazník povinný v lehote splatnosti také faktúry uhradiť fakturovanú čiastku na účet Poskytovateľa uvedený na faktúre.
 3. Aj keby bolo možné objednanú Službu poskytnúť skôr, poskytne Poskytovateľ službu Zákazníkovi najskôr potom, čo dôjde k pripísania fakturovanej čiastky podľa zálohovej faktúry na účet Poskytovateľa.
 4. Ak nebude fakturovaná čiastka podľa zálohovej faktúry vystavenej podľa ods. 1 pripísaná na účet Poskytovateľa v lehote jej splatnosti, je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.
 5. U Služby alebo Tovar hradené až po jej poskytnutí vystaví Poskytovateľ Zákazníkovi faktúru na plnú výšku ceny Služby alebo Tovar vrátane príslušných poplatkov a nákladov po poskytnutie Služby alebo Tovar, ktorú Zákazníkovi odošle písomne na adresu Zákazníka alebo v elektronickej podobe na email uvedený Zákazníkom v Objednávke. Fakturovanú čiastku je Zákazník povinný uhradiť v súlade s faktúrou v lehote jej splatnosti

možnosti platenia

Online platby pre nás zabezpečuje p latební brána ComGate . Poskytovateľ služby, spoločnosť ComGate Payments, as, je licencovaná Platobné inštitúcie pôsobiace pod dohľadom Národnej banky. Platby prebiehajúce skrze platobnú bránu sú plne zabezpečené a všetky informácie sú šifrované.

Platba kartou

Najrýchlejší spôsob zaplatenia online. Do rozhrania platobnej brány ComGate zadáte číslo karty, dátum platnosti a CVC kód - tri čísla, ktoré nájdete v podpisovom prúžku na zadnej strane karty. Všetko je zabezpečené štandardom 3D Secure, a tak budete pravdepodobne požiadaní o zadanie číselného kódu, ktorý dostanete SMSkou od svojej banky.

Platba bankovým prevodom

Okamžitá platba prostredníctvom internetového bankovníctva. Platobná brána ComGate vás presmeruje do vášho internetového bankovníctva, kam sa prihlásite ako obvykle a tu potvrdíte už pripravený platobný príkaz.

Po dokončení platby budete presmerovaní späť do obchodu. Platba je potvrdená okamžite, budeme bez odkladu pokračovať v realizácii objednávky.

9. Odstúpenie od zmluvy Spotrebiteľom (ustanovenia tohto článku sa vzťahujú iba na Spotrebiteľa)

 1. Spotrebiteľ má právo od zmluvy uzatvorenej prostredníctvom Obchodu odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie do 14 dní odo dňa jej uzavretia, inak podľa §1829 OZ.
 2. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy musí Spotrebiteľ o svojom odstúpení od zmluvy informovať Poskytovateľa na jeho adresu uvedenú v čl. I ods. 2 formou jednostranného právneho rokovania (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, faxom alebo e-mailom). Spotrebiteľ môže použiť nižšie v článku. XIV uvedený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však jeho povinnosťou.
 3. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od zmluvy, postačuje odoslať odstúpenia od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.
 4. Tovar, ktorý je súčasťou Služby alebo tovar, a ktoré Spotrebiteľ obdržal (ďalej len "tovar") a ohľadne ktorého odstúpil od zmluvy podľa ods. 1, je Spotrebiteľ povinný zaslať späť na adresu Poskytovateľa najneskôr do 14 dní od takého odstúpenia.
 5. Ak Spotrebiteľ odstúpi od zmluvy v súlade týmto článkom. VII, vráti Poskytovateľ Spotrebiteľovi obdržanú platbu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa obdržania vráteného tovaru alebo potom, čo Spotrebiteľ preukáže, že tovar odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr. Pre vrátenie platieb použije Poskytovateľ rovnaký platobný prostriedok, ktorý Spotrebiteľ použil pre pôvodnej transakcii, ak Spotrebiteľ výslovne neurčil inak.
 6. Spotrebiteľ berie na vedomie, že v prípade odstúpenia od zmluvy podľa ods. 1 zodpovedá iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na zistenie povahy a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti.
 7. Spotrebiteľ berie na vedomie, že v prípade odstúpenia od zmluvy podľa ods. 1, znáša náklady spojené s vrátením tovaru.
 8. Spotrebiteľ nemá právo odstúpiť podľa tohto článku od zmluvy na tovar, ktorý bol Poskytovateľom zhotovené na zákazku Spotrebiteľa podľa jeho želania, alebo ktoré bolo akokoľvek upravené podľa priania Spotrebiteľa alebo pre Spotrebiteľa
 9. Bez ohľadu na vyššie uvedené nie je Spotrebiteľ v súlade s §1837 písm. a) OZ oprávnený odstúpiť od uzatvorenej zmluvy o poskytovaní služieb, ak tieto boli s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom splnené pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 10. Ustanovenie čl. VII ods. 1 až 9 sa nevzťahujú na Zákazníka, ktorý nie je Spotrebiteľom.

  10. Reklamácia

  1. Spotrebiteľ je oprávnený reklamovať chyby, ktoré sa u tovaru či služby alebo Tovar vyskytli v dobe 24 mesiacov po prevzatí tovaru či služby alebo Tovar. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí a nevzťahuje sa na Zákazníka, ktorý nie je Spotrebiteľom, pričom takýto Zákazník je oprávnený tovar alebo Službu reklamovať podľa príslušných právnych predpisov.
  2. Práva z vád sa nevzťahujú predovšetkým na vady, ktoré:
   1. boli reklamované v rozpore s ods. 1,
   2. majú pôvod v užívaní tovaru v rozpore s pokynmi pre jeho užívanie alebo v rozpore s jeho účelom alebo obvyklým a predpokladaným spôsobom použitia,
   3. sú zapríčinené nedovolenými alebo neodbornými zásahmi do tovaru,
   4. boli spôsobené vyššou mocou alebo inú vonkajšie okolnosti nemajúce pôvod v povahe tovaru či služby alebo Tovar.
  3. Pri uplatnení práv z vád tovaru je Zákazník povinný predložiť reklamovaný tovar a doložiť aspoň informácie podľa čl. 12, bod 2 týchto obchodných podmienok

  4. Lehoty na uplatnenie práva z vád začínajú plynúť od prevzatia tovaru Zákazníkom, resp. od poskytnutia príslušnej Služby alebo Tovar.

  Potrebujete vrátiť objednávku alebo uplatniť reklamáciu? Žiadny strach! Vyberte svoj problém a my vás ON-LINE prevedieme celým procesom.

  https://www.nanolab.cz/reklamace
  https://www.nanolab.sk/reklamace
  https://www.nanolab.life/reklamace
  https: //www.DrLuft/reklamace

  11. Nároky z chýb

  1. Zákazník má všetky práva z chybného plnenia podľa príslušných ustanovení OZ.

  12. Posúdenie reklamácie

  1. Reklamovaný tovar spolu s označením zmluvy, zašle Zákazník späť Poskytovateľovi na adresu Poskytovateľa.
  2. Reklamovaný tovar aj jej vadu Zákazník v reklamácii presne popíše a označí zmluvu, na základe ktorej bol tovar poskytnuté.
  3. Dopravu reklamovaného tovaru hradí Zákazník.
  4. Reklamovaný tovar nemožno Poskytovateľovi zaslať na dobierku, k takej reklamácii nebude Poskytovateľom prihliadať.

  13. Vrátenie tovaru (článok XIII. Sa nevzťahuje na vrátenie Tovar)

  1. V prípadoch, na ktoré sa nevzťahujú ustanovenia podľa čl. IX, je Zákazník je povinný vrátiť Poskytovateľovi tovar vtedy, ak dôjde k zániku zmluvy medzi Poskytovateľom a Zákazníkom ku konkrétnemu tovaru, najmä potom v prípade účinného odstúpenia niektorého účastníka od zmluvy.
  2. Ak tak z akéhokoľvek iného dôvodu ako podľa čl. IX vznikne Zákazníkovi povinnosť k vráteniu tovaru Poskytovateľovi, je Zákazník povinný vrátiť Poskytovateľovi tovar najneskôr do 20 dní od vzniku takejto povinnosti.
  3. V prípade, že Zákazník prevzal od Poskytovateľa tovar osobným odberom, je Zákazník povinný tovar vrátiť a odovzdať Poskytovateľovi v lehote podľa ods. 2 v sídle Poskytovateľa. Náklady na vrátenie tovaru znáša Zákazník.
  4. Zákazník je povinný odovzdať Poskytovateľovi tovar nepoškodený, čisté a so všetkými súčasťami a príslušenstvom, ktoré boli súčasťou dodávky.
  5. V prípade porušenia povinnosti podľa ods. 4 je Poskytovateľ oprávnený vyúčtovať Zákazníkovi:
   1. sumu zodpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania Zákazníka s tovarom,
   2. priame náklady na opravu tovaru v skutočnej výške takých nákladov,
   3. priame náklady na čistenie tovar,
   4. cenu chýbajúcich súčastí alebo príslušenstva.
  6. Zákazník je povinný uhradiť vyúčtované čiastky podľa ods. 5 do 5 dní od oznámenia takého vyúčtovania Zákazníkovi.
  7. Poskytovateľ vráti Zákazníkovi cenu tovaru uhradenú skôr Zákazníkom (po prípadnom započítaní súm náhrady škody a súm podľa ods. 5) až potom, čo Poskytovateľovi bude zo strany Zákazníka vrátený tovar, ohľadne ktorého Zákazník takto odstúpil od zmluvy.
  8. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahuje na prípady, keď dôjde k zániku zmluvy odstúpením Spotrebiteľa.

  14. Ochrana osobných údajov

  1. V prípade, keď Zákazník v rámci Obchodu, najmä pri vypĺňaní a zasielaní Objednávky prostredníctvom objednávkového elektronického systému Obchodu, bude žiadaný o poskytnutie osobných údajov uvedených v konkrétnom formulári či Objednávke, berie Zákazník na vedomie, že nie je povinný takéto údaje poskytnúť a ich poskytnutie je teda úplne dobrovoľné.
  2. V prípade neposkytnutia žiadaných osobných údajov Zákazníkom však nie je Poskytovateľ povinný prijať Objednávku, pričom vzhľadom na objednávkový elektronický systém Obchodu môže byť ďalšie pokračovanie neúplne vyplnené objednanie automaticky zastavené či ukončené.
  3. Pravidlá pre správu osobných údajov a na ich spracovanie sú uvedené v samostatnom dokumente.

  15. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENIE A UKLADANIE COOKIES

  1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.
  2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

  16. Záverečné ustanovenia

  1. Vyplnenie registračného formulára Obchodu, registráciou v Obchodu, vyplnením ktoréhokoľvek objednávkového formulára v rámci Obchodu a odoslaním ktorejkoľvek Objednávky v rámci Obchodu alebo pri nadviazaní iné obdobné elektronickej komunikácie na diaľku s Poskytovateľom prostredníctvom Obchodu, sa vždy zároveň považuje za potvrdenie súhlasu s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami .
  2. V prípade spotrebiteľského sporu medzi Poskytovateľom a Spotrebiteľom má Spotrebiteľ právo na jeho mimosúdne riešenie podľa zák. č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení. Návrh na mimosúdne riešenie sporu podľa uvedeného zákona je spotrebiteľ oprávnený podať k Slovenskej obchodnej inšpekcii, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, (internetová stránka: http://www.coi.cz).
  3. Uzavretá zmluva rovnako ako všetky vzťahy vzniknuté medzi Zákazníkom a Poskytovateľom pri objednávaní prostredníctvom Obchodu sa riadi slovenským právom s vylúčením kolíznych noriem slovenského práva.
  4. Ak je v týchto obchodných a reklamačných podmienkach používania označenia Zákazník a nie je výslovne uvedené, že sa konkrétne ustanovenia týka len Spotrebiteľa, vzťahuje sa vždy takéto ustanovenie v plnom rozsahu aj na Zákazníka, ktorý nie je Spotrebiteľom.
  5. Zákazník potvrdzuje a vyhlasuje, že súhlas s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami urobený najmä spôsobom podľa ods. 1, sa medzi účastníkmi považuje za súhlas písomný (resp. Postavený na roveň súhlasu písomnému) a akékoľvek úpravy obchodných a reklamačných podmienok za dohodnutá písomne (resp. Postavená roveň dohodnutie písomnému). Tam kde teda zákon výslovne vyžaduje na takéto dohody písomnú formu, má sa medzi účastníkmi za to, že táto bola riadne dodržaná a vykonaná už odsúhlasením obchodných a reklamačných podmienok touto elektronickou formou.
  6. Zákazník ďalej výslovne prehlasuje a potvrdzuje, že v dostatočnom predstihu pred uskutočnením Objednávky a tiež pred uzavretím zmluvy boli Zákazníkovi zo strany Poskytovateľa poskytnuté všetky informácie, ktoré sú obsahom týchto obchodných a reklamačných podmienok, s týmito sa vopred plne zoznámil, a že zmluva bude z jeho strany uzatváraná potom, čo bol už pred jej uzatvorením v dostatočnom predstihu oboznámený so všetkými dohodami, informáciami, vyhláseniami a upozorneniami uvedenými v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, a tieto považuje za jasné a zrozumiteľné.
  7. Zákazník prehlasuje, že je plne oboznámený s podmienkami týchto obchodných a reklamačných podmienok a proti ich znenia a obsahu nemá akýchkoľvek výhrad

  V Brne dňa 6.9.2021  Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy (len na účely odstúpenie Spotrebiteľom podľa čl. VII)

  Oznámenie o odstúpení od zmluvy

  Adresát: .............................................

  Oznamujem, že odstupujem od zmluvy o ......................................

  Dátum obdržaní tovaru .....................................

  Meno a priezvisko Spotrebiteľa .............................

  Adresa Spotrebiteľa .......................

  Podpis Spotrebiteľa .......................................

  Dátum ..................................

  Potrebujete vrátiť objednávku alebo uplatniť reklamáciu? Žiadny strach! Vyberte svoj problém a my vás ON-LINE prevedieme celým procesom.

  https://www.nanolab.cz/reklamace