Všeobecné obchodné a dodacie podmienky spoločnosti

Nanolab shop, spol. s ro, IČO: 089 43 401 , so sídlom Trnkova 3052/137, Líšeň, 628 00 Brno

Obchodné a reklamačné podmienky internetového obchodu
www.nanolab.sk | www.nanolab.sk | www.nanolab.life | www.drluft.de

prevádzkovateľa:
Nanolab shop, spol. s ro, IČO: 089 43 401 , so sídlom Trnkova 3052/137, Líšeň, 628 00 Brno

 

1. Vymedzenie pojmov

 1. „Obchodom“ sa na účely týchto obchodných a reklamačných podmienok rozumie internetový obchod www.nanolab.cz, ktorý je prevádzkovaný prevádzkovateľom - Nanolab shop, spol. s ro, IČO: 08943401 , so sídlom Trnkova 3052/137, Líšeň, 628 00 Brno (sídlo prevádzkovateľa nie je výdajným miestom ani kamenným obchodom).
 2. „Poskytovateľom“ sa ďalej rozumie prevádzkovateľ Obchodu. Poskytovateľ je riadne zapísaný a registrovaný na Živnostenskom úrade Blansko, ktorý je na príslušnom úseku svojej pôsobnosti kontrolným orgánom voči Poskytovateľovi a Obchodu.
 3. „Službou“ sa rozumie Služby alebo Tovar ponúkaný Poskytovateľom v Obchode.
 4. „Zákazníkom“ sa rozumie užívateľ Obchodu, ktorý má záujem o obstaranie konkrétnej Služby alebo Tovaru.
 5. „Spotrebiteľom“ , sa rozumie každý človek, ktorý s Poskytovateľom uzatvára obchod prostredníctvom Obchodu mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania.
 6. „Objednávkou“ sa rozumie vyplnený objednávkový formulár určený pre konkrétnu Službu alebo Tovar v rámci objednávkového elektronického systému Obchodu.
 7. Skratkou „OZ“ sa rozumie zák. č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v platnom znení.

2. Objednanie a nákup Služby alebo Tovar

 1. Zákazník je oprávnený objednať prostredníctvom Obchodu a jeho elektronického objednávkového systému konkrétnu Službu alebo Tovar, o ktorého obstaranie má záujem. Vyplnením registračného formulára Obchodu, registráciou v Obchode, vyplnením ktoréhokoľvek objednávkového formulára v rámci Obchodu alebo odoslaním ktorejkoľvek Objednávky v rámci Obchodu prejavuje vždy Zákazník zároveň súhlas s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami a tiež so spracovaním jeho osobných údajov uvedených v Objednávke (viď čl. XII - Ochrana osobných údajov).
 2. Samotné uverejnenie a ponúkanie Služby alebo Tovaru alebo Tovaru Poskytovateľom v Obchode nie je ešte návrhom na uzavretie zmluvy ohľadom danej Služby alebo Tovaru alebo Tovaru zo strany Poskytovateľa, ale iba informačným zverejnením dodávateľských možností Poskytovateľa. Na prezentáciu Služby alebo Tovaru alebo Tovaru prostredníctvom Obchodu a tiež na prezentáciu možnosti jej obstarania sa teda nepoužije §1732 ods. 2 OZ, pričom taká prezentácia Služby alebo Tovaru alebo Tovaru v Obchode nie je právne účinným návrhom Poskytovateľa na uzavretie zmluvy k takej Službe.
 3. Za návrh na uzavretie zmluvy zo strany Zákazníka prostredníctvom Obchodu ohľadom konkrétnej Služby alebo Tovaru je považované vždy až doručenie Objednávky Zákazníka k danej Službe alebo Tovaru Poskytovateľovi.
 4. Odoslaním Objednávky prejavuje vždy Zákazník zároveň súhlas s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami a záväzne si objednáva Službu alebo Tovar uvedený v Objednávke.
 5. Samotné potvrdenie o doručení objednávky zo strany Poskytovateľa sa nepovažuje za akceptáciu Objednávky Zákazníka.
 6. Až potvrdením o akceptácii Objednávky (či už urobeným v potvrdení o doručení Objednávky alebo samostatne) zo strany Poskytovateľa dochádza k prijatiu návrhu na uzavretie zmluvy Poskytovateľom so Zákazníkom ohľadom konkrétnej Služby alebo Tovaru alebo Tovaru uvedené v Objednávke a až okamihom takého potvrdenia o akceptácii Objednávky teda dochádza medzi Zákazníkom a Poskytovateľom na uzavretie zmluvy ku konkrétnej objednanej Službe alebo Tovaru.
 7. Obsah ktorejkoľvek zmluvy podľa ods. 6 je potom vždy daný obsahom prijatého návrhu (Objednávky) Zákazníka, teda ako Služby alebo Tovaru alebo Tovaru, tak aj jeho cena, spôsob dodania a ďalšie podmienky dohodnuté v rámci takto prijatého návrhu, pričom ostatné zmluvné náležitosti takejto zmluvy neuvedené v Objednávke sú definované týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami.
 8. Zákazník, ktorý je Spotrebiteľom, výslovne súhlasí, aby v prípade, že predmetom jeho Objednávky bude poskytnutie Služby alebo Tovaru, bola táto Služba alebo Tovar poskytnutá alebo sa začalo s jej plnením už po uzavretí zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa §1829 OZ . Zákazník, ktorý je Spotrebiteľom, berie na vedomie, že v takom prípade nemá po splnení zmluvy právo na odstúpenie od zmluvy podľa §1829 OZ. Zmluva kúpna, o dielo, prípadne iné zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ, resp. Predávajúci.

3. Realizácia Objednávky

 1. Na vykonanie riadnej Objednávky je Zákazník povinný vyplniť všetky povinné údaje v objednávkovom elektronickom systéme Obchodu.
 2. Doručená Objednávka Zákazníka sa považuje za neprijatú a odmietnutú zo strany Poskytovateľa aj vtedy, ak Poskytovateľ upovedomí Zákazníka, že Objednávku neprijíma či odmieta, alebo v prípade, že Poskytovateľ nepotvrdí Zákazníkovi akceptáciu Objednávky podľa čl. II ods. 6 bez zbytočného odkladu.
 3. Pokiaľ je objednanú Službu možné dodať, avšak v medziobdobí došlo k zmene podmienok dodávky danej Služby alebo Tovaru alebo Tovaru (Službu je možné dodať v inej cene, rozsahu či prevedení), je Poskytovateľ oprávnený vyrozumieť o tejto skutočnosti Zákazníka so žiadosťou o vyjadrenie, či má Zákazník záujem o Službu za takto zmenených podmienok, a zároveň s poskytnutím lehoty na takéto vyjadrenie.
 4. Ak sa Zákazník vyjadrí Poskytovateľovi podľa ods. 3 v lehote určenej Poskytovateľom, že má záujem o Službu aj za zmenených podmienok, považuje sa také vyrozumenie za novú Objednávku a ďalej sa postupuje ako pri novej Objednávke.
 5. Ak sa Zákazník nevyjadrí podľa ods. 3 v lehote určenej Poskytovateľom, že má záujem o Službu alebo Tovar aj za zmenených podmienok, považuje sa márne uplynutie takej lehoty za zrušenie Objednávky Zákazníkom.

4. Užívateľský účet

 1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „ užívateľský účet “). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
 2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 3. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.
 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.
 5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 36 mesiacov nevyužíva, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
 6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. potrebnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

5. Preprava a dodanie tovaru

 1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
 3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade stretnutia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
 5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

6. Informácie Zákazníka

 1. Poskytovateľ zároveň týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami poskytuje Zákazníkovi informácie, ktoré sú nevyhnutné na uzavretie zmluvy a náležité informovanosti Zákazníka o realizácii konkrétneho obchodu.
 2. Identifikačné údaje Poskytovateľa sú uvedené v čl. I ods. 2 týchto obchodných a reklamačných podmienok.
 3. Názov, hlavná charakteristika Služby alebo Tovaru a jej cena je vždy uvedená v špecifikácii Služby alebo Tovaru v príslušnej sekcii Obchodu, pričom tým, že Zákazník ohľadne takejto Služby alebo Tovaru urobí Objednávku, dáva najavo, že sa už v predstihu s popisom danej Služby alebo Tovaru aj jej cenou zoznámil.
 4. Cena Služby alebo Tovaru v rámci Obchodu je uvedená s DPH a bez ďalších poplatkov, pokiaľ nie je uvedené inak.
 5. Zákazník je povinný uhradiť cenu Služby alebo Tovaru s daňou príslušnou k danej Službe či zmluve.
 6. V rámci Objednávky a pred jej odoslaním bude vždy zároveň Zákazníkovi zobrazená a uvedená aj cena po pripočítaní príslušných daní (DPH) a po pripočítaní ďalších poplatkov a nákladov (napr. poplatok za ekologickú likvidáciu podľa zák. č. 185/2001 Zb., o odpadoch , v platnom znení, náklady za dodanie a dopravu, apod.).
 7. Poskytovateľ neúčtuje Zákazníkom žiadne náklady vznikajúce použitím komunikačných prostriedkov na diaľku a také náklady na svojej strane znáša Zákazník sám.
 8. Pokiaľ doba platnosti ponuky Služby alebo Tovaru v Obchode nie je uvedená, má sa za to, že ponuka Služby alebo Tovaru platí do odvolania či do vyčerpania zásob.
 9. Každá uzavretá zmluva v rámci obchodu je ďalej Poskytovateľom archivovaná v rámci jeho obchodnej a účtovnej evidencie a na vyžiadanie Zákazníka môže byť tomuto následne sprístupnená po uhradení manipulačných nákladov na takéto sprístupnenie.
 10. Kroky vedúce k uzavretiu zmluvy v rámci Obchodu sú všeobecne popísané týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami.
 11. Zmluva prostredníctvom Obchodu môže byť uzatvorená v českom alebo aj slovenskom jazyku.

7. Poskytnutie Služby alebo Tovaru

 1. Služba alebo Tovar alebo tovar sa považuje za poskytnutú jej vykonaním alebo dodaním Tovaru.

8. Platobné podmienky

 1. U Služby alebo Tovaru hradené vopred formou bezhotovostného prevodu vystaví Poskytovateľ Zákazníkovi po akceptácii Objednávky zálohovú faktúru alebo Výzvu na platbu na plnú výšku ceny Služby alebo Tovaru vrátane príslušných poplatkov a nákladov, ktorú Zákazníkovi odošle písomne na adresu Zákazníka alebo v elektronickej podobe na email uvedený Zákazníkom v Objednávke.
 2. Po obdržaní zálohovej faktúry podľa odst. 1 je Zákazník povinný v lehote splatnosti takejto faktúry uhradiť fakturovanú čiastku na účet Poskytovateľa uvedený na faktúre.
 3. Aj keby bolo možné objednanú Službu poskytnúť skôr, poskytne Poskytovateľ službu Zákazníkovi najskôr potom, čo dôjde k pripísaniu fakturovanej čiastky podľa zálohovej faktúry na účet Poskytovateľa.
 4. Ak nebude fakturovaná čiastka podľa zálohovej faktúry vystavenej podľa ods. 1 pripísaná na účet Poskytovateľa v lehote jej splatnosti, je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.
 5. U Služby alebo Tovaru hradené až po jej poskytnutí vystaví Poskytovateľ Zákazníkovi faktúru na plnú výšku ceny Služby alebo Tovaru vrátane príslušných poplatkov a nákladov po poskytnutí Služby alebo Tovaru, ktorú Zákazníkovi odošle písomne na adresu Zákazníka alebo v elektronickej podobe na email uvedený Zákazníkom v Objednávke. Fakturovanú čiastku je Zákazník povinný uhradiť v súlade s faktúrou v lehote jej splatnosti

Možnosti platenia

Online platby pre nás zaisťuje platobná brána ComGate . Poskytovateľ služby, spoločnosť ComGate Payments, as, je licencovaná Platobná inštitúcia pôsobiaca pod dohľadom Českej národnej banky. Platby prebiehajúce cez platobnú bránu sú plne zabezpečené a všetky informácie sú šifrované.

Platba kartou

Najrýchlejší spôsob zaplatenia online. Do rozhrania platobnej brány ComGate zadáte číslo karty, dátum platnosti a CVC kód – tri čísla, ktoré nájdete v podpisovom prúžku na zadnej strane karty. Všetko je zabezpečené štandardom 3D Secure, a tak budete najskôr požiadaní o zadanie číselného kódu, ktorý obdržíte SMSkou od svojej banky.

Platba bankovým prevodom

Okamžitá platba prostredníctvom internetového bankovníctva. Platobná brána ComGate vás presmeruje do vášho internetového bankovníctva, kam sa prihlásite ako obvykle a tu potvrdíte už pripravený platobný príkaz.

Po dokončení platby budete presmerovaní späť do obchodu. Platba je potvrdená okamžite, budeme bez odkladu pokračovať v realizácii objednávky.

9. Odstúpenie od zmluvy Spotrebiteľom (ustanovenia tohto článku sa vzťahujú iba na Spotrebiteľa)

 1. Spotrebiteľ má právo od zmluvy uzavretej prostredníctvom Obchodu odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie do 14 dní odo dňa jej uzavretia, inak podľa §1829 OZ.
 2. Pre účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musí Spotrebiteľ o svojom odstúpení od zmluvy informovať Poskytovateľa na jeho adresu uvedenú v čl. I ods. 2 formou jednostranného právneho konania (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb alebo e-mailom). Spotrebiteľ môže použiť nižšie v článku XIV uvedený vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy, nie je to však jeho povinnosťou.
 3. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.
 4. Tovar, ktorý je súčasťou Služby alebo Tovaru, a ktorý Spotrebiteľ obdržal (ďalej len „tovar“) a ohľadom ktorého odstúpil od zmluvy podľa ods. 1, je Spotrebiteľ povinný zaslať späť na adresu Poskytovateľa najneskôr do 14 dní od takého odstúpenia.
 5. Pokiaľ Spotrebiteľ odstúpi od zmluvy v súlade týmto článkom VII, vráti Poskytovateľ Spotrebiteľovi obdržanú platbu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa obdržania vráteného tovaru alebo potom, čo Spotrebiteľ preukáže, že tovar odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr. Pre vrátenie platieb použije Poskytovateľ rovnaký platobný prostriedok, ktorý Spotrebiteľ použil na vykonanie počiatočnej transakcie, pokiaľ Spotrebiteľ výslovne neurčil inak.
 6. Spotrebiteľ berie na vedomie, že v prípade odstúpenia od zmluvy podľa ods. 1 zodpovedá iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti.
 7. Spotrebiteľ berie na vedomie, že v prípade odstúpenia od zmluvy podľa ods. 1 znáša náklady spojené s vrátením tovaru.
 8. Spotrebiteľ nemá právo odstúpiť podľa tohto článku od zmluvy na tovar, ktorý bol Poskytovateľom zhotovený na zákazku Spotrebiteľa podľa jeho priania, alebo ktorý bol akokoľvek upravený podľa priania Spotrebiteľa alebo pre Spotrebiteľa
 9. Bez ohľadu na vyššie uvedené nie je Spotrebiteľ v súlade s § 1837 písm. a) OZ oprávnený odstúpiť od uzavretej zmluvy o poskytovaní služieb, ak tieto boli s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom splnené pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 10. Ustanovenia čl. VII ods. 1 až 9 sa nevzťahujú na Zákazníka, ktorý nie je Spotrebiteľom.

  10. Reklamácia

  1. Spotrebiteľ je oprávnený reklamovať vady, ktoré sa u tovaru či Služby alebo Tovaru vyskytli v dobe 24 mesiacov po prevzatí tovaru či Služby alebo Tovaru. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí a nevzťahuje sa na Zákazníka, ktorý nie je Spotrebiteľom, pričom takýto Zákazník je oprávnený tovar či Službu reklamovať podľa príslušných právnych predpisov.
  2. Práva z chýb sa nevzťahujú predovšetkým na chyby, ktoré:
   1. boli reklamované v rozpore s ods. 1,
   2. majú pôvod v užívaní tovaru v rozpore s pokynmi na jeho užívanie alebo v rozpore s jeho účelom alebo obvyklým a predpokladaným spôsobom použitia,
   3. sú zapríčinené nedovolenými alebo neodbornými zásahmi do tovaru,
   4. boli spôsobené vyššou mocou alebo inou vonkajšou okolnosťou nemajúcou pôvod v povahe tovaru či Služby alebo Tovaru.
  3. Pri uplatnení práv z vád tovaru je Zákazník povinný predložiť reklamovaný tovar a doložiť aspoň informácie podľa čl. 12 bod 2 týchto obchodných podmienok

  4. Lehoty na uplatnenie práva z vád začínajú plynúť od prevzatia tovaru Zákazníkom, resp. od poskytnutia príslušnej Služby alebo Tovaru.

  Potrebujete vrátiť objednávku alebo uplatniť reklamáciu? Žiadny strach! Vyberte svoj problém a my vás ON-LINE prevedieme celým procesom.

  https://www.nanolab.cz/reklamácia
  https://www.nanolab.sk/reklamácia
  https://www.nanolab.life/reklamácia
  https://www.DrLuft/reklamácia

  11. Nároky z vád

  1. Zákazník má všetky práva z chybného plnenia podľa príslušných ustanovení OZ.

  12. Posúdenie reklamácie

  1. Reklamovaný tovar spolu s označením zmluvy, zašle Zákazník späť Poskytovateľovi na adresu Poskytovateľa.
  2. Reklamovaný tovar aj jej vadu Zákazník v reklamácii presne popíše a označí zmluvu, na základe ktorej bol tovar poskytnutý.
  3. Dopravu reklamovaného tovaru hradí Zákazník.
  4. Reklamovaný tovar nemožno Poskytovateľovi zaslať na dobierku, na takúto reklamáciu nebude Poskytovateľom prihliadať.

  13. Vrátenie tovaru (článok XIII. sa nevzťahuje na vrátenie Tovaru)

  1. V prípadoch, na ktoré sa nevzťahujú ustanovenia podľa čl. IX, je Zákazník povinný vrátiť Poskytovateľovi tovar vtedy, ak dôjde k zániku zmluvy medzi Poskytovateľom a Zákazníkom ku konkrétnemu tovaru, najmä v prípade účinného odstúpenia niektorého účastníka od zmluvy.
  2. Ak tak z akéhokoľvek iného dôvodu než podľa čl. IX vznikne Zákazníkovi povinnosť k vráteniu tovaru Poskytovateľovi, je Zákazník povinný vrátiť Poskytovateľovi tovar najneskôr do 20 dní od vzniku takejto povinnosti.
  3. V prípade, že Zákazník prevzal od Poskytovateľa tovar osobným odberom, je Zákazník povinný tovar vrátiť a odovzdať Poskytovateľovi v lehote podľa ods. 2 v sídle Poskytovateľa. Náklady na vrátenie tovaru znáša Zákazník.
  4. Zákazník je povinný odovzdať Poskytovateľovi tovar nepoškodený, čistý a so všetkými súčasťami a príslušenstvom, ktoré boli súčasťou dodania.
  5. V prípade porušenia povinnosti podľa ods. 4 je Poskytovateľ oprávnený vyúčtovať Zákazníkovi:
   1. čiastku zodpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania Zákazníka s tovarom,
   2. priame náklady na opravu tovaru v skutočnej výške takýchto nákladov,
   3. priame náklady na čistenie tovaru,
   4. cenu chýbajúcich súčastí alebo príslušenstva.
  6. Zákazník je povinný uhradiť vyúčtované čiastky podľa ods. 5 do 5 dní od oznámenia takého vyúčtovania Zákazníkovi.
  7. Poskytovateľ vráti Zákazníkovi cenu tovaru uhradenú skôr Zákazníkom (po prípadnom započítaní čiastok náhrady škody a čiastok podľa ods. 5) až potom, čo Poskytovateľovi bude zo strany Zákazníka vrátený tovar, ohľadne ktorého Zákazník takto odstúpil od zmluvy.
  8. Ustanovenie tohto článku sa nevzťahuje na prípady, keď dôjde k zániku zmluvy odstúpením Spotrebiteľa.

  14. Ochrana osobných údajov

  1. V prípade, keď Zákazník v rámci Obchodu, najmä pri vyplňovaní a zasielaní Objednávky prostredníctvom objednávkového elektronického systému Obchodu, bude žiadaný o poskytnutie osobných údajov uvedených v konkrétnom formulári či Objednávke, berie Zákazník na vedomie, že nie je povinný také údaje poskytnúť a ich poskytnutie je teda úplne dobrovoľné.
  2. V prípade neposkytnutia žiadaných osobných údajov Zákazníkom však nie je Poskytovateľ povinný prijať Objednávku, pričom s ohľadom na objednávkový elektronický systém Obchodu môže byť ďalšie pokračovanie neúplne vyplnenej Objednávky automaticky zastavené či ukončené.
  3. Pravidlá pre správu osobných údajov a pre ich spracovanie sú uvedené v samostatnom dokumente.

  15. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES

  1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.
  2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

  16. Záverečné ustanovenia

  1. Vyplnenie registračného formulára Obchodu, registráciou v Obchode, vyplnením ktoréhokoľvek objednávkového formulára v rámci Obchodu a odoslaním ktorejkoľvek Objednávky v rámci Obchodu alebo pri nadviazaní inej obdobnej elektronickej komunikácie na diaľku s Poskytovateľom prostredníctvom Obchodu, sa vždy zároveň považuje za potvrdenie súhlasu s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami .
  2. V prípade spotrebiteľského sporu medzi Poskytovateľom a Spotrebiteľom má Spotrebiteľ právo na jeho mimosúdne riešenie podľa zák. č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení. Návrh na mimosúdne riešenie sporu podľa uvedeného zákona je spotrebiteľ oprávnený podať na Českú obchodnú inšpekciu, Štěpánska 15, 120 00 Praha 2, (internetová stránka: http://www.coi.cz).
  3. Uzavretá zmluva rovnako ako všetky vzťahy vzniknuté medzi Zákazníkom a Poskytovateľom pri objednávaní prostredníctvom Obchodu sa riadia českým právom s vylúčením kolíznych noriem českého práva.
  4. Ak je v týchto obchodných a reklamačných podmienkach používané označenie Zákazník a nie je výslovne uvedené, že sa konkrétne ustanovenie týka iba Spotrebiteľa, vzťahuje sa vždy také ustanovenie v plnom rozsahu aj na Zákazníka, ktorý nie je Spotrebiteľom.
  5. Zákazník potvrdzuje a vyhlasuje, že súhlas s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami urobený najmä spôsobom podľa ods. 1, sa medzi účastníkmi považuje za súhlas písomný (resp. postavený naroveň súhlasu písomnému) a všetky dojednania obchodných a reklamačných podmienok za dohodnuté písomne (resp. postavené naroveň dojednania písomnému). Tam kde teda zákon výslovne vyžaduje pre takéto dojednania písomnú formu, má sa medzi účastníkmi za to, že táto bola riadne dodržaná a vykonaná už odsúhlasením obchodných a reklamačných podmienok touto elektronickou formou.
  6. Zákazník ďalej výslovne prehlasuje a potvrdzuje, že v dostatočnom predstihu pred učinením Objednávky a tiež pred uzavretím zmluvy boli Zákazníkovi zo strany Poskytovateľa poskytnuté všetky informácie, ktoré sú obsahom týchto obchodných a reklamačných podmienok, s týmito sa vopred plne oboznámil, a že zmluva bude z jeho strany uzatváraná potom, čo bol už pred jej uzavretím v dostatočnom predstihu oboznámený so všetkými dojednaniami, informáciami, vyhláseniami a upozorneniami uvedenými v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, a tieto považuje za jasné a zrozumiteľné.
  7. "Mimosúdne riešenie sporov". K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
  8. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21 mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line ao zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
  9. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa."
  10. Zákazník prehlasuje, že je plne oboznámený s podmienkami týchto obchodných a reklamačných podmienok a proti ich zneniu a obsahu nemá akýchkoľvek výhrad

  V Brne dňa 6.9.2021  Vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy (len pre účely odstúpenia Spotrebiteľom podľa čl. VII)

  Oznámenie o odstúpení od zmluvy

  Adresát: .............................................

  Oznamujem, že týmto odstupujem od zmluvy o ......................................

  Dátum prijatia tovaru .....................................

  Meno a priezvisko Spotrebiteľa .............................

  Adresa Spotrebiteľa .......................

  Podpis Spotrebiteľa .......................................

  Dátum ..................................

  Potrebujete vrátiť objednávku alebo uplatniť reklamáciu? Žiadny strach! Vyberte svoj problém a my vás ON-LINE prevedieme celým procesom.

  https://www.nanolab.cz/reklamácia