Vyhlásenie o spoplatnení obalov EKO-KOM

Týmto vyhlasujeme,
že za všetky obaly a balené výrobky, ktoré uvádzame na trh alebo do obehu , bol na základe zmluvy o združenom plnení uhradený poplatok za zabezpečenie spätného odberu a zhodnocovania odpadu spoločnosti EKO-KOM, as, pod identifikačným číslom:

F00200490

Toto vyhlásenie na dobu neurčitú platí od 15. 01. 2023.

V Brne dňa 15.1.2023

Radim Opluštil
konateľ spoločnosti

Spätný odber elektrozariadení

Šetrieme našu planétu, elektroodpad a batérie nepatria do zmiešaného odpadu. Vyradené odpadové elektrozariadenia môžete bezplatne odovzdať:

a) na zberných miestach spoločnosti ELEKTROWIN as, s ktorou máme uzavretú zmluvu o kolektívnom plnení, pod identifikačným číslom:

05877/23-ECZ

b) v sídle našej firmy v areáli Kaiser servis, spol. s ro, Trnkova 3052/137, Brno,


V Brne dňa 15.1.2023

Radim Opluštil
konateľ spoločnosti

Žiadna položka